• en

OCCUPATIONAL HEALTH AND WORK SAFETY POLICY

"SFM Latvia" commits to continuously improve and streamline their activities, while respecting the health, occupational health and safety requirements, ensuring employees, contractors and the community with healthy and safe workplaces, free from potential risks which may result in injury, illness or mortality.
"SFM Latvia "will:
 
1. Manage all activities in accordance with the current regulations of health, work safety and environmental protection.
 
2. Use appropriate standards, if not followed up with appropriate legislation, or they are not sufficient to protect the environment and personnel.
 
3. To advise workers about health, occupational health and safety requirements.
 
4. Take the training of staff on human, environmental and psychological resources need protection.
 
5. When preparing the occupational health and safety documentation to be visible in the health, labor protection and environmental assessments.
 
6. To facilitate the timely exchange of information between employees and managers over the high health, occupational health and safety and environmental deviations.
 
7. Provide a copy of the policy available to all personnel and subcontractors.
 
8. Promote employee awareness of the fact that any health, occupational health and safety and environmental violations may be associated with the actions.
 
9. warn all employees that any breach of this policy will be identified or perpetrator will be disciplinary action.
 
 
 

ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠUMA POLITIKA

 

 

SIA „SFM Latvia” apņemas nepārtraukti uzlabot un pilnveidot savu darbību, respektējot veselības aizsardzības, darba aizsardzības prasības, nodrošinot darbiniekus, līgumslēdzējus un sabiedrību ar veselībai nekaitīgām un drošām darba vietām, brīvas no iespējamiem riskiem, kas var radīt traumas, saslimšanas vai bojā eju.

SIA ‘SFM Latvia” apņemas:

  1. Vadīt visas darbības atbilstoši esošajai likumdošanai veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības jomās.
  2. Izmantot atbilstošus standartus, ja nav izstrādāti  attiecīgi likumdošanas akti, vai tie ir nepietiekam, lai aizsargātu vidi un personālu.
  3. Konsultēt darbiniekus par veselības aizsardzības, darba aizsardzības prasībām.
  4. Veikt darbinieku apmacību par cilvēku, vides un psiholoģisko resursu aizsardzības nepieciešamību.
  5. Sagatavojot darba aizsardzības dokumentāciju, lai būtu redzami veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības novērtējumi.
  6. Veicināt savlaicīgu informacijas apmaiņu starp darbiniekiem un vadītajiem par atklatajām veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību atkāpēm.
  7. Nodrošināt šīs politikas kopijas pieejamību visam personālsastāvam un apakšuzņēmumiem.
  8. Veicināt darbinieku izpratni par to, ka jebkurš veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību pārkāpumus var tikt saistīts ar uzņēmumu darbību.
  9. Bridināt visus darbiniekus, ka jebkurš šīs politikas pārkāpums tiks identificēts vai vainīgais tiks disciplināri sodīts.